معرفی واحد آموزش

تعداد بازدید:۱۱۷۷

اهداف معاونت آموزشی دانشگاه شهید مطهری ، تربیت و آموزش دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی ، جذب اعضای هیأت علمی توانمند و ارتقاء دانش و مهارت های ایشان به روش های علمی، در جهت تأمین نیازهای جامعه به نیروی انسانی کارآمد در حیطه سلامت می باشد . در این راستا ضمن استفاده از اطلاعات موجود و نظرات کارشناسان عالی دانشگاه اقدام به برنامه ریزی نموده است. استفاده از یافته های پژوهش های کاربردی در حیطه آموزش و یادگیری ، این معاونت را در جهت جلب رضایت مراجعین و سایر استفاده کنندگان خدمات آموزشی یاری می رساند.

وظایف این معاونت به شرح زیر می باشد :

تدوین و پیشنهاد اصول کلی برنامه های آموزشی و نظارت بر اجرای آنها

برقراری ارتباط با سایر مراکز آموزشی

بررسی طرح ها در زمینه تغییر یا توسعه برنامه آموزشی

نظارت بر حسن اجرای مقررات آموزشی دردانشگاه

تهیه دستورالعملهای مختلف با همکاری شورای آموزشی درخصوص حسن اجرای مقررات