اهداف

تعداد بازدید:۵۲۱

اهداف:

دانشگاه شهید مطهری با توجه به مقتضیات و مقاصد خود برنامه ریزی و هدفمندی میکند که آنها عبارتند از:

1.ارائه الگوی عملی از پیوند حقیقی حوزه و دانشگاه

2.نهادینه سازی مفاد حوزوی در نظام دانشگاه

3.تربیت علماء و روحانیون اسلام شناس و آگاه به مسائل و مقتضیات زمان

4.تربیت محققان، کارشناسان، نظریه پردازان و مبلغان اسلامی

5.تربیت قضات، وکلای متعهد و کارشناسان حقوقی و قضایی

6.تربیت اساتید حوزوی و دانشگاهی

7.تبلیغ و نشر علوم و معارف اسلامی.

#اهداف